Small is Great konferanse 2011

Nettverk for bekjempelse av fattigdom

Kvinner fra Nalyamagonja og Kattadde sine kvinnegrupper får grisunger som de skal ale opp. En gris kan produsere to kull i året. Damer har grepet på griser! 8 kvinnegrupper har mottatt tilsammen 131 griser fra vårt prosjekt, gitt av Mother Courage sitt nettverk det siste året. Disse har tilsammen produsert 886 griser. Det er i snitt 6 griser pr purke.
Fattigdom og uvitenhet er tett sammenvevd. Og rammer kvinner og unge jenter hardest. Vi oppfordrer til jobcreation i vårt partnerskap i Uganda, og har derfor sammen med sosial entreprenør Joan Sitenda etablert en yrkesskole i søm for jenter og gutter som ikke har tilgang til utdanning, slik at de får en mulighet til å brødfø seg selv. Her er sengeteppe av lapper.
Nettverkssamling i Kampala City Hall 2011, 4de samling i Small is Great
Sammen i flyktningleiren Banda med vår kvinner fra Acholi stammen i nord-Uganda
Avskaffelse av fattigdom er en sentral strategi for Afrika. Kvinners økonomiske empowerment fører til sosialt og politisk empowerment. Mother Courage og hennes nettverk bygger partnerskap med grasrotgrupper over hele Uganda.

Small is Great  
er et nettverk mellom Norge og Uganda med fokus på kvinner og entreprenørskap, initiert av bedriften Mother Courage v Bitten Schei i samarbeid med Joanita Sitenda, fra Kyadondo East Rural Development Associaton ( KERWDA ), Uganda.

Visjon
Mother Courage har en visjon om å skape endring for kvinner i utviklingsland gjennom aktivt nettverksbygging og partnerskap mellom norske aktører og kvinneorganisasjoner i Uganda på grasrotnivå. Nettverk bygger og utvikler sosial kapital. Den beste måten ressursene kan utnyttes bedre på og med synergier er gjennom nettverk. For seks år siden etablerte Mother Courage et partnerskap med KERWDA som har 450 kvinner i 9 distrikter i Uganda. Gjennom dette partnerskapet er nettverket vokst ut av som nå er spredd over hele Uganda.

Målet
er å bekjempe fattigdom ved å satse på små skala virksomheter. Det er til nå gjennomført tre samlinger á fire dager med 24 kvinneorganisasjoner fra hele Uganda. To - tre fra hver organisasjon har fått opplæring i produkt -og markedsforståelse, bærekraftige bedrifter, utforming av enkle forretningsplaner, mikrobank, spare- og låneordninger, Empowerment, merkevarebygging, design, nettverksbygging etc. For øyeblikket er 4500 kvinner i Uganda fra 14 distrikter med i programmet. Alle ledere som deltar årlig på en felles samling, forplikter til å dele kunnskapen sin med sin kvinnegruppe, og gi tilbakemelding for å være med videre. Det arbeides nå med å få lederne til å ta i bruk facebook.

Forankring Uganda
Small is Great er forankret på alle nivåer i Uganda for å nyttiggjøre ressursallokering bedre og skape synergier. Ambassadør for programmet er Prinsesse Pauline M. Klyimba, privat sekretær for presidenten i Uganda, og leder for Womens Affairs. Hun vil bidra til at programmet blir synlig og integrert i alle distrikter i Uganda ( 114 distrikter ), og bringe inn strategiske personer på regionalt nivå, samt økonomiske ressurser. Patron for programmet er Prinsesse Kabakumba Labwoni Masiko, ” Minister In – charge of the Presidency”. Det er også etablert en arbeidsgruppe som består av ledere fra ulike kvinneorganisasjoner som kommer fra hele landet. Joanita Sitenda fra KERWDA er koordinator. Felles forståelse er at det anvendes en “bottom – up “ strategi i arbeidet, hvor veien bygges skritt for skritt, og at de selv må bidra i ressursbyggingen, både økonomisk og praktisk.

Status kvinner i Uganda
Flertallet av befolkningen i Uganda er kvinner på landsbygda. Disse utgjør det største potensialet for økonomisk vekst. Men de er utsatt for kulturell undertrykking som hindrer dem å delta i en utvikling. De er eiendoms- og arveløse, har ingen tilgang til høyere utdanning, og til å delta i de politiske beslutningsprosessene. Fødes du som jente, er du ingenting verdt. Kvinnene blir behandlet som kveg av sine menn. De blir giftet bort i ung alder, og får mellom fem – ni barn. Mannen har ofte to koner. Kvinnene er ofte analfabeter, fordi de ikke har muligheter til skolegang. Dette er spesielt ille fordi mennene deres faller bort. Enten fordi de dør av Aids, eller reiser vekk. Derfor blir kvinnene stående igjen alene med ansvaret for barn og husholdning.

Entreprenørskap
Fattigdomsbekjempelse er avhengig av et lokalt næringsliv som skaper verdier, og mikrobedriftene er nøkkelen for mange, særlig kvinner til å ta hånd om familien. Entreprenørskap er kilde til økonomisk selvstendighet og frihet. Gründerskap aktiviserer, skaper selvstendighet og bidrar til verdighet og overlevelse. ”Selfemployment” er den mest kraftfulle strategien til å redusere fattigdommen.

Kvinnene organiserer seg, og arbeider med ulike problemstillinger på grasrot nivå. De arbeider for å bekjempe fattigdom, HIV, vold, og bedring av kvinners og foreldreløse barns vilkår. Aktivitetene er husflidsproduksjon, grisehold, kudrift , hønsehold, dyrking av grønnsaker og frukt, produksjon av murstein, vaselin, biogass, etc. Felles er kampen for å bedre levevilkårene for familiene. Ved hjelp av nettverksgrupper og små lån, der kvinnene hjelper hverandre ut av fattigdommen til oppstart av egen virksomhet , får de en mulighet til å brødfø seg selv og sin familie, og leve et verdig liv. Å se på seg selv som entreprenør er uvant, men helt nødvendig for at kvinnene skal oppmuntres til å ta ansvar for eget liv.

Nettverk og partnerskap som strategi i Norge
Mother Courage er en nettverksorganisasjon som gjennom sitt arbeid som sosial entreprenør mobiliserer enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner mot felles mål ved å inkludere mennesker i en visjon som den enkelte føler eierskap til. Sosiale medier er et viktig verktøy, der det fortelles små historier og legges ut bilder fra kvinners liv i Uganda. Det rekrutteres norske partnere til den enkelte kvinneorganisasjon som bidrar med kuer, griser, høner, symaskiner, skoleplasser, etc utfra den enkeltes gruppes behov, og hva den enkelte partner er villig til å investere av ressurser. Partnerne deltar i nettverket via epost, facebook og nettverksmøter. Mange norske partnere har vært i Uganda og møtt sin kvinnegruppe. Gjennom nettverkskommunikasjonen flyter ideer, løsninger og visjoner ut til resten av samfunnet. Slik bygges den sosiale kapitalen. Gjennom nettverket kan man lære av hverandre, informere, bli inspirert og utvikle en felles kraft.

Tid for internasjonal solidaritet
-
Den største sosiale uretten i vår tid er rettet mot kvinner i utviklingsland. I følge anslag fra ulike FN organisasjoner utfører kvinner to tredjedeler av alt arbeidet, får en tiendedel av inntektene og eier en hundredel av all eiendom. Det er ikke lett for kvinner i autoritære og patriarkalske samfunn å selv føre kampen for sine rettigheter. Internasjonale avtaler som skulle sikre dem politisk innflytelse er en illusjon. I et stort flertall av land er kvinner ikke i nærheten av å ha reell innflytelse hverken lokalt eller nasjonalt. Derfor må våre fag- og kvinne organisasjoner hjelpe dem, sier Jan Egeland.

Walking in Partnerships verdier
Vårt partnerskap med Ugandiske kvinner handler ikke om å hjelpe eller redde de. Men om å slippe løs kraften i kvinnene til å ta ansvar for sin egen fremtid, og gå i partnerskap med de som forplikter seg til denne reisen for seg selv. Essensen av Mother Courage sitt fattigdomsprosjekt er erkjennelsen av hvem de som bor i forhold med fattigdom, sykdom og vold virkelig er. De er ikke hjelpeløse ofre som venter på å bli frelst av oss. De er kreative, hardt arbeidende, intelligente og powerfulle kvinner som, når gitt en sjanse, kan bli frigjort fra den dype urettferdigheten som holder dem tilbake. Når mennesker arbeider i et miljø av kjærlighet, respekt, verdighet, solidaritet og tålmodighet, med Empowerment, skjer det noe. Du kan føle forskjellen i løpet av de seks årene som er gått. Det er en positiv energi, en følelse av hensikt og en reell tro på at mennesker kan forbedre sine liv. Tillit et grunnleggende prinsipp, for uten tillit kan ikke et nettverk bygges.

Solidaritetsdråper fra Overfloden Norge.
Vårt arbeid bygger på erkjennelsen om at ressursene ikke kan eies av noen få, men er nødt til å komme fra det store mangfoldet. Mother Courage driver “crowd funding” for å skaffe penger til konkrete investeringer. Via facebook, Internett, eventer, veldedighets middager, kunstutstillinger, loppemarked, lotterier, seminarer og foredrag mobiliserer og rekrutteres bidragsytere som vil kjøpe kuer, griser, symaskiner, smykker, etc. Det er i løpet av 6 år blitt investert 63 kuer i programmet, 1000 griser, ukjent antall høner, geiter, symaskiner, land, mursteins produksjon, strikkemaskiner, designopplæring, entreprenørskapsopplæring, utvikling av nye produkter, ledertrening, skolepenger, mikrobank, grisehus, ku fjøs, etc. Og det hele startet med ei ku i 2005 som ble kalt “Miss Norway “. Ei ku gir melk som kan selges på markedet, gir næring til barna og skolepenger.
Alle midler øremerkes til de konkrete produktene. Og bidragsyterne får bilder og små historier som takk for sin investering.

Eksempler på innovasjoner
1 Mother Courage Training Sewing Centre for Young Girls
Mother Courage har etablert en sømskole for Drop outs. Fattigdom og uvitenhet er tett sammenvevd. Og rammer kvinner og unge jenter hardest. Vi oppfordrer til jobcreation i vårt partnerskap i Uganda, og har derfor sammen med partner Joan Sitenda etablert en yrkesskole i søm for jenter som ikke har tilgang til utdanning, slik at de får en mulighet til å brødfø seg selv. Å lære seg å sy kan være en vei ut av elendigheten. Det finnes et marked for å sy skoleuniformer.

Mother Courage sitt nettverk har skaffet penger slik at de første deltakerne kan gå 3 dager i uka på skolen og lære seg et håndverk. Lokaler, lærer, symaskiner, samt annet utstyr er på plass. Noen av jentene er HIV – positive, andre har barn uten å være gift. De fleste bor hos sin bestemor, da foreldrene er døde av Aids. Søm utdanning gir håp og verdighet. Jentene går igjennom et treningsløp, der de syr sengetepper, vesker, grillvotter og forklær av lapper. Dette selges i Norge for å investere videre i skolen. Foreløpig går det 14 jenter under 20 år og 7 voksne kvinner og menn. Målet vårt er at 40 jenter og noen gutter skal få en mulighet hvert år.

2 Griseklynger
M
other Courage og hennes nettverk startet allerede i 2006 med å gi griser til fattige kvinner i KERWDA prosjektet. Nå begynner grise prosjektet å bli selvgående og bærekraftig, til tross for at grisefor er veldig dyrt. Er du sulten, er det lett for at du spiser eller selger grisen din før den har produsert grisunger. I dag er det ansatt to i griseproduksjonen på Saetre Land som KERWDA eier. De bor på Saetre Land, der det er bygget portnerbolig og pit -latrine i tillegg til grisehuset.
Kjøttet blir solgt, og overskuddet pløyes tilbake. Ca. 1000 griser er fostret opp i løpet av det siste året.

En gris kan produsere to kull i året. For eksempel har 8 kvinnegrupper mottatt til sammen 131 griser fra vårt prosjekt, gitt av Mother Courage sitt nettverk det siste året. Disse har til sammen produsert 886 griser. Det er i snitt 6 griser pr purke. Kvinnene har solgt griser og betalt skolepenger for barna.
Det dyrkes mais og egge planter på Saetre Land til grisefor. Griser eter mye, og kjøper du grisefor blir det for dyrt. Grisene leveres videre når de er 3 mndr gamle fra Saetre Land. Hver kvinne som får en gris, må gi en gris tilbake til en Grisebank når den er 3 mndr gammel.. Grisehuset ligger fint til med plass til 50 – 60 griser. Det står noen utfordringer på vent. Damene trenger en pick up lastebil for å frakte grisefor og griser.

Utenfor boksen
Mother Courage har til nå investert tid og egne penger i programmet. Litt penger er gitt fra Kvinner Kan Programmet til Arbeiderpartiet i etableringen av Small is Great. For å bedre rammebetingelsene for sosialt entreprenørskap i Norge har Bitten Schei fra 2008 bygget opp “Nettverk for sosialt entreprenørskap”, som har arrangert en rekke konferanser på stortinget og høgskolen, gitt ut boka
“ Vilje til endring – sosialt entreprenørskap på norsk”, etablert “SE: Piloten – en kursrekke og en møteplass i sosial forretningsdrift”, og nå initiativtaker til “Handlingsplan for sosialt entreprenørskap og innovasjon.” Målet er å sette sosialt entreprenørskap på dagsorden i Norge for å bedre rammebetingelsene for alle sosiale entreprenører.

Next step
Mother Courage bygger nå ut Small is Great ved å reise til Gulu i nord. Vi ønsker å invitere deltakere inn i vårt nettverk, og vil tilby dem entreprenørskapsopplæring i fem distrikter. Vårt samarbeidsteam i Uganda har kartlagt behovene og legger til rette for et samarbeid. Fra norsk side må det rekrutteres flere partnere som vil bidra med konkrete investeringer. Og det må utvikles en teknologi som gjør det mulig for alle å delta på en felles kommunikasjonsplattform.


Tid for internasjonal solidaritet

-Den største sosiale uretten i vår tid er rettet mot kvinner i utviklingsland.
I følge anslag fra ulike FN organisasjoner utfører kvinner to tredjedeler av alt arbeidet, får en tiendedel av inntektene og eier en
hundredel av all eiendom, sier Jan Egeland.

Partnerskap mot fattigdom

Small is Great
Lær oss et håndverk, så vi kan tjene våre egne penger, sier kvinnene.
Norske aktører jobber sammen med fattige kvinner for at de skal bli selvhjulpne.

Besøk fra Uganda 15. - 24. mai

Norge og Uganda samarbeider om å bekjempe fattigdom på grasrotnivå.
Det gjør vi ved å satse på small scale business direkte i kontakt med grasrotorganisasjoner.

Girls Have A Dream School

When communities become affected by the economic crisis and recession, it is girls who are the biggest losers.

When Women Wake, Mountains Move

2 Workshop for Small is Great 2013

Folk til folk prosjekt

Mother Courge har ingen offentlig støtte, og er derfor avhengig av å tenke kreativt på hvordan skaffe ressurser inn i prosjektet. Vi mobiliserer mennesker som ønsker å bidra, fordi de føler mening og ser at det virker.
På den måten får de noe tilbake. Det blir en vinn-vinn opplevelse for begge parter.


Partnerskap - en skaleringsmodell

Skal det skapes en bevegelse for endring, må det å bygges opp et stort nettverk av kvinner i Uganda. Mother Courage har gjennom sitt partnerskap med NGOen KERWDA inspirert andre norske kvinner til å finne seg en partner i Women Can Do It Grassroot Leaders Forum nettverket.

Møte mellom to kulturer

Mother Courage har en visjon om å skape endring for kvinner i utviklingsland gjennom aktivt partnerskap og nettverksbygging med kvinneorganisasjoner i Uganda på grasrotnivå. I 2011 har vi med oss 28 organisasjoner. Vi ønsker å være i ugandas 114 distrikter innen 2016.