Jeg bestemte meg for å lobbe frem en Handlingsplan for kvinner og entreprenørskap. Nettverk for kvinner og innovasjon gjennomførte en rekke eventer, konferanser og møter i løpet av 3 år. Og vi fikk det til!

Kvinner og innovasjon

Workshop i Regjeringsbygget 2006 om kvinner, verdiskaping, innovasjon og globalisering.
Kvinner og kapital på Stortinget 2005. Bakerst fra venstre; Anette Thiis-Evensen, Elisabeth Fosseli Olsen, Mona Hellund. Og Annbeth Bergh. Foran fra høyre: Anne H. Worsøe, Bitten Schei og Elin Flisen
Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Rundebordskonferanse på Stortinget i 2005. innleder parlamentsmedlem Sam Bulte fra Canada. Her er middag om kvelden i den Canadiske ambassaden.
Mange kvinnebedrifter og organisasjoner bidro i arbeidet med å få frem handlingsplanen i Nettverk for kvinner og innovasjon.
Historien om hvordan vi lobbet fram Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner, er en historie om hvilken kraft som kan komme fra gründerkvinner som kjenner skoen som trykker. Kraften gikk helt inn i Soria Moria erklæringen. Og hvordan motkraften kommer ovenfra i form av et byråkrati som skal utføre politiske vedtak overhode ikke ser verdien i å involvere aktivistene som hadde lobbet fram et politisk vedtak.


I mitt arbeid med kvinner og entreprenørskap har Mother Courage tatt initiativet til en rekke seminarer og workshops på Stortinget og i regjeringsbygget.
Jeg har vært opptatt av kvinners muligheter og barrierer til å starte egne virksomheter helt siden jeg startet min egen bedrift i 1990. Først lokalt, deretter nasjonalt for siden internasjonalt. Mitt engasjement har ført meg mange steder: på Stortinget, i Dumaen, Parliament of Uganda, Kvinnebevegelsen i Beijing, FN, og ambassader rundt i verden. Jeg har følt meg hjemme overalt, fordi jeg har hatt et budskap på vegne av kvinner. Etterhvert oppdaget jeg at hjertet mitt tilhører de som er på bunnen av fattigdomspyramiden. Til de som få brydde seg om. Det har gitt all innsats en mening. Å gi de stemmeløse en stemme.

På veien er der noen historier som bør fortelles. Her er en fra norsk virkelighet.

Nettverksstrategier sin rolle for innovasjon:

Historien om hvordan ”Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner” ble til.

2003: Stortinget vedtar ny lov om Innovasjon Norge ved Odelstinget, 19. desember
Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond, Norges Eksportråd, Norges Turistråd og Statens senter for oppfinnere foreslås samlet til en organisasjon, et virkemiddelapparat. Det skal bli en brukerdør i stedet for fire, noe som ville lette brukernes vei til støtte ble det argumentert for.

Mother Courage registrerte at det sto en setning om kvinner i St.prp. nr. 51 (2002-2003) ”Virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv” fra Nærings- og handelsdepartementet ( NHD ):
” Kvinner bidrar til kreativitet og mangfold.”

Mother Courage tok derfor initiativet til å etablere Nettverk for kvinner og Innovasjon, som består av enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter fra hele landet med et enkelt mål: å bedre rammebetingelsene for kvinnelig entreprenørskap.

2004: Øremerkede midler for kvinner i ny virkemiddelenhet
Gjennom arbeidet med St.prp. nr. 51 (2002-2003) ”Virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv”, og Innst. S. nr. 283 (2002-2003), Ot.prp. nr. 14      ( 2003 - 2004 ),” Om lov Innovasjon Norge”, fikk vi et vedtak i Stortinget om økt fokus på kvinner som ledere og entreprenører.

I lovutkastet fra NHD var ikke dette og Likestillingsloven tatt med. Etter møter med representanter fra næringskomiteen, og ledelsen i NHD, fikk vi endret utkast til lovtekst i Ot.prp.nr. 14 ”Om lov om Innovasjon Norge”, samt at Stortinget gir klare føringer til Innovasjon Norge om økt satsing på kvinner og kvinneprosjekter i Statsbudsjettet 2004.

"Utkast til lov om ny enhet for innovasjon og internasjonalisering " blir fremmet for Stortinget i odelstingsproposisjon i månedskiftet oktober/november 2004.

Nettverk for kvinner og innovasjon fikk nå gehør for at lovutkastets innretning og virkemidler skulle ha et spesielt fokus på kvinner. Dette var et viktig skritt for å få flere kvinner til å bli gründere og entreprenører.

Kvinners tilgang til kapital og finansiering er en kritisk suksessfaktor.
Deler av de næringsrettede virkemidlene bør derfor rettes spesielt mot kvinner.

Nettverk for kvinner og innovasjons engasjement i oppfølging av St. Prp. Nr 51   ( 2002 - 2003 ) " Virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv " i Stortinget førte til følgende beslutning hos politikerne i Stortinget den 18. juni 2004;
Se Innstilling S. Nr 283 ( 2002 - 2003 ) side 38: "Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, ber Regjeringen komme med konkrete forslag for å oppnå målet om å fremme kvinners deltakelse i næringslivet og sikre at deler av de næringsrettede virkemidlene rettes spesielt mot kvinner. Støtteordninger, tiltak, informasjonsstrategier og teknologi, motivasjon og organisering må tilpasses kvinners situasjon, erfaringsbakgrunn og behov. Flertallet vil peke på betydningen av at SND satser på kvinnelige etablerere, bl.a. på grunn av at undersøkelser viser at ordninger som kvinnekreditt er lønnsom bruk av midler. Kvinner og menn starter opp ulike typer foretak og virkemidlene må tilpasses dette. Flertallet mener at kvinner må være prioritert innenfor de utpekte målgrupper for virkemiddelapparatet."

Skulle Stortingets vedtak følges opp, mente Nettverket at tildelingsbrevene både for de landsomfattende og de regionale fond burde ha midler som øremerkes kvinner. 17% av SNDs bevilgninger gikk i 2002 til prosjekter rettet mot kvinner.

For å trappe opp arbeidet burde 30% av midlene øremerkes kvinner i de ulike fond i 2004, og økes til 50% i 2005.

For å følge opp saken arrangerte Nettverk for kvinner og innovasjon en rekke seminarer og tiltak i de to nærmeste årene:

2004: Workshop i Regjeringskvartalet med tema Get Global or Die?          
40 deltakere. Tema; Innovasjon og internasjonalisering.
Mål: Gi innspill til Regjeringens Innovasjonsplan 2010. Støttet av Utenriksdepartementet

2004: Seminar på Stortinger med tema Kvinner innovasjon og verdiskaping, der de politiske partiene ga innspill til tema.
Mål: etablere enighet om en handlingsplan for kvinners innovasjon og entreprenørskap. Stortingspresident Jørgen Kosmo åpnet og statsråd Laila Dåvøy hadde faglig innlegg. Vert: A.

2005: PMS Mingletreff  på Smuget       
Tema: Kvinner, kapital og politikk, der alle de politiske partiene på Stortinget deltok i paneldebatt. Fokus: Stortingsvalg 2005: Har de politiske partiene en næringspolitikk for kvinner?   

2005: Rundebordskonferanse på Stortinget
Tema: Hvordan øker vi pengestrømmen til kvinnelige gründere?
Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere.
Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler og tiltak. Vert: Liv Signe Navarsete, Sp. Hovedinnleder: Hon. Sarmite D. Bulte, Minister of Culture fra Canada. Chair of The Prime Minister`s The Task Force on Women Entrepreneurs with special focusing on women entrepreneurs access to capital. Medarrangør/sponsorer: Bedriftsforbundet, FLAIR business, GST, Kulturell Dialog og Nettverkskreditt BA. Støttet av BufDir.

2005: Frokostmøte i Håndverkeren
Tema: Empowering Women Entrepreneurs; What can Norwegian learn from Canadian policy making? Hovedinnleder: Hon. Sarmite D. Bulte MP fra Canada. Chair of The Prime Minister`s The Task Force on Women. Medarrangører og sponsorer: Den Canadiske ambassaden, Polyteknisk Forening, Canadian Norwegian Business Assosiaction ( CNBA ), Bedriftsforbundet, FLAIR Business, GST, Kulturell Dialog og Nettverkskreditt BA.


2005: Nettverksfrokost på Stortinget 30. august
Stortingsvalg 12. september: Mot alle odds – kvinner og kapital.
Hovedinnleder: Anne H. Worsøe, Generalsekretær i Norsk Venture.                  
Gründerne Annbeth Bergh, Småfolk, Oslo og Elin Flisen, Dry Products, Melhus
forteller om sine erfaringer. Medarrangører: FLAIR business og Kulturell
Dialog. Vert: Krf.
 
2005: Nettkampanjen: Rettferdige rammebetingelser
Underskriftskampanje i forbindelse med Stortingsvalget den 12. september.
Opprop: Jeg gir min stemme til det partiet som setter på dagsorden i valgkampen: En nasjonal handlingsplan for kvinners innovasjon og entreprenørskap. Et kvinnefond på min.100 millioner NOK. Som stiller med et konkret program for kvinner og næringsutvikling. 105 personer skrev under oppropet.

2005: Ny regjering dannes.
Plattform for regjeringssamarbeidet mellom
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet
2005-09, kalt ”Soria Moria erklæringen”. I Kap 4 om Regjeringens næringspolitikk står følgende:
”utvikle en nasjonal handlingsplan for kvinnelige entreprenører og opprette
finansieringsordninger som særlig stimulerer til innovasjon og entreprenørskap blant kvinner.” (s. 16)

2006: PMS Mingletreff på Smuget 8. mars
Tema: En hyllest til kvinner som våger i samarbeid med Innovasjon Norge og Magasinet Flair Business.
Hovedtaler: Samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Regjeringens bevilgning til 10 millioner nok til økt kvinnesatsing ble feiret.

2008: Handlingsplan for kvinners entreprenørskap og innovasjon
AP. SV, SP og KrF har forpliktet seg til å utvikle en nasjonal plan for kvinners entreprenørskap og innovasjon. Planen ble lansert februar 2008;
http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/REGA/Rapporter/handlingsplan_kvinnelig_entreprenorskap.pdf
Regjeringen vil prioritere entreprenørskap blant kvinner. Målet er at kvinnedelen blant nye entreprenører skal være minst 40% innen 2013. ( s 5 )

Hva skjedde i etterkant?
Vi som tok initiativet og lobbet frem planen, fikk døren slengt igjen hos NHD, ble ikke spurt om noen ting. I stedet sto byråkrater fra Innovasjon Norge og forskere frem og pratet.
Det satt en mann og skrev på planen i 2 år.
Moral: Utakk er verdens lønn.