Blindsoner

Ubalansen i verden skyldes for mye maskulin energi og gjør den enøyd. Hele vårt univers er gjennomsyret av den mannlige tenking. Vi trenger en verden mer i balanse. Et overskudd av testosteron og et fravær av oksytocin ødelegger et økonomisk system. Et sykt marked basert på hurtige gevinster og profitt får store konsekvenser.


 

Grådighet
Big is best og greed is good. I følge NRK.no har flere Yara og Hydro ansatte fått
store bonuser. Enkeltpersoner har fått utbetalt over 40 millioner. Det er
betalt store summer i korrupsjon til Gaddafis sønner. Dette er virksomheter som
i stor grad er offentlig eid. Det er menn som har det politiske og økonomiske
lederskap i verden. De har ikke klart å styre oss gjennom krisen. Det finnes
ingen sosial rettferdighet, og det står ennå verre til med
menneskerettighetene. Det er et system som produserer ulikhet på mange plan,
uavhengig kjønn. En alarmerende effekt av finanskrisen er utbredt svekkelse av
tillit til næringslivet og offentlige ledere. Hva må vi gjøre for å få bedrifter
til å tenke i et lengre perspektiv, gjøre regjeringene mer ansvarlig og styrke
sivil deltakelse?
 

Gapet mellom fattig og rik øker
Mange millioner mennesker er nå rikere, sunnere og lever lenger. Men det økende
gapet mellom fattige og rike er den mest sannsynlige trusselen mot verden de
kommende ti årene. Arbeidsledigheten øker. 24 prosent av 16-24 åringer i hele
EU er ikke i arbeid, opplæring eller utdanning. I USA går hver 8 innbygger på
matkuponger. 1 av 3 kvinner lever på randen av fattigdom. 28 millioner barn er
avhengig av dem. Den økonomiske krisen går spesielt hardt på kvinnene, som
bærer byrdene av å være både forsørgere og de viktigste omsorgspersonene til
barna. Denne erkjennelsen har ikke amerikanske myndigheter ( menn ) tatt inn
over seg. Verdens ledere står nå overfor store utfordringer de ikke kan løse
med krav om mer vekst uten at den er inkluderende og rettferdig.

Women is the Nigger of the World
heter en sang av John Lennon og Yoko Ono.
Teksten beskriver kvinners
underdanighet overfor menn og mannlig sjåvinisme på tvers av alle kulturer. Fødes
du i fattigdom som jente, blir du giftet bort som tenåring, og starter tidlig
på en karriere som fødemaskin. Utdanning er forbeholdt gutter, og jenter blir
mannens eiendom som uten blygsel utøver vold legitimt, både mot henne og barna.
Hun blir HIV smittet av sin mann som driver seksuelt frislepp. Mange steder er
det flerkoneri. Hun tar ansvar for barna, og må sørge for å dyrke jorda slik at
det blir mat i magen.
 

Kvinner drepes, vansires med syre, steines og begraves
levende av mektige menn som hevder sine middelalderske "æresbegrep"
med total straffefrihet. Titusener av kvinner i konfliktområder blir hvert år
utsatt for seksuelle overgrep så voldsomme at de blir fysisk og psykisk ødelagt
for livet. Ifølge magasinet Economist har titalls millioner jentefostre blitt
abortert bort i Kina, India og andre land, fordi lokal-samfunnet ser på jenter
som verdiløse.
Ifølge anslag fra ulike FN organisasjoner utfører kvinner to
tredjedeler av alt arbeidet, får en tiendedel av inntektene og eier en
hundredel av all eiendom. 
 

Kultivering av mannlige verdier
-Vår vestlige kultur har en mange tusen år gammel filosofisk arv, der det
mannlige er symbolsk forbundet med det som har form, er bundet og fast, presist
og bestemt. Det kvinnelige er derimot symbolsk forbundet med formløshet, det
uavgrensede, ubestemte, upresise og uklare. Dette har medført at det mannlige
er blitt normen for mennesket i en filosofisk tradisjon som setter det stabile
over det fleksible, det konstante over det skiftende, det lineære over det
sykliske. Mannen ble tillagt evnen til rasjonell tenkning, kvinnen ble
oppfattet som primært emosjonell. Rasjonell tenkning ble oppfattet som et
sivilisasjonsresultat, en følge av anstrengelse og selvdisiplin. Slik ble det
mannlige, distinkte og rasjonelle knyttet til kulturen. Det emosjonelle,
spontane og omskiftelige, det som så å si kom av seg selv og ikke krevde strev,
alt som er kvinnelig, ble derfor et vitnesbyrd om hennes nærhet og tilhørighet
til naturen. Idet kultur og tanke ble erklært som mer høyverdig enn natur og
følelser, var et rangsystem introdusert. I samsvar med disse to sfæres
rangering ble de som representerte disse sfærer også «ordnet» deretter. Dette
legitimerte en forskjell i rang og innflytelse mellom menn og kvinner,
formulert i de allmenngyldige regler. Disse igjen fant sitt tydelige uttrykk i
den sosiale orden. Menn var overordnet kvinner i alle samfunnslag. ( Anna Luise Kirkengen ). Og Gud ble selvfølgelig en mann.

Den maskuline og feminine rasjonalitet
Verden trenger to øyne. Menn og kvinner tenker forskjellig. Vi betrakter
virkeligheten fra hvert vårt synspunkt, og ser følgende to forskjellige
sannheter. Mannen betrakter verden
utenfra, kvinnen innenfra. Mannen oppfatter materien som den primære realitet,
mens kvinnen setter psyken i virkelighetens sentrum. Dette gir oss forskjellig
grunnlag for resonnement, noe som gir oss hver vår tenkemåte. Begge er like
sanne, sett fra de respektive tenkeres synspunkt, for begge avviker like mye
fra den egentlige sannheten, som først fremkommer når mannens og kvinnens
virkelighetsbilder legges oppå hverandre.

Et enøyd univers gjør oss syke
Den franske eksistensialisten Simone de Beauvoir har med sin bok ” Det annet
kjønn ” fra 1948, et budskap: -Kvinner er en nykommer i mennenes verden, og vi
får heller ikke mye støtte av dem, hevder Beauvoir, så hun er fremdeles altfor
opptatt med å lete etter seg selv. Vi er behersket og gjennomsyret av det
mannlige univers. Dette gjør oss marginaliserte i verden. Den største feilen hos oss er mangelen på
sikkerhet; subjektet greier ikke å glemme seg selv.  Det som hovedsakelig mangler hos kvinner i dag
for at hun skal gjøre store ting, er å glemme seg selv, men for å glemme seg
selv, må hun først være helt sikker på at hun har funnet seg selv.
Baksiden av denne situasjonen og mangel på store mål;
blir smålighet, offerrolle, resignasjon, usynlighet, sjenanse og misunnelse.
Alt dette er ganske enkelt et uttrykk for at horisonten er stengt for kvinner. Når man virkelig kaller kvinnene til handling, når de gjenkjenner seg i de målene man setter opp for dem, er de like dristige
og modige som mennene.
De Beauvoir hevder at veien til frihet for kvinner går
gjennom å arbeide kollektivt for frigjøring. 
 

Feminine power er en universell kraft
Verden trenger mer av den feminine kraften. En kraft til å skape de verdiene vi
trenger mer av får at verden skal komme i balanse; kjærlighet, menneskelig
kontakt, tilhørighet og fellesskap, empati og omsorg for andre, selvuttrykk,
mål, mening og hensikt, og bidrag til en bedre fremtid for kommende
generasjoner. Endring handler om å etablere en forståelse av det normale,
universelle som mangfoldig, ikke som enhetlig og basert på en mannlig norm.
Dette krever endring i forholdet mellom Den ene og Den andre. Perspektivet må
flyttes fra over-underordning til gjensidig anerkjennelse og respekt, som vil
bety kvinners muligheter til å agere som subjekter i samfunnet.

When Sleeping Women Wake, Mountains Move
heter et kinesisk ordspråk.  
Den eldgamle
sosiale konstruksjonen av rangsforskjell skaper standarder og verdier for oss
kvinner som reduserer vår selvfølelse, og hemmer vår naturlige væremåte. Så vi prøver
å bli noen annen, gå inn i en annen rolle, for å bli godtatt og akseptert som
vellykket. I løpet av årene har vi fått høre utallige historier om kvinner med
“Flink pike syndromet», som dypest sett kommer fra det å aldri føle seg god
nok. Som må prestere i en maskulin modus av empowerment, som gjør oss utmattet,
utbrent, tom, deprimert og forvirret. Og skamfulle. Vi blir dermed et lett
bytte i prestasjonssamfunnets fitnesskultur om å konkurrere for å være bedre,
smartere, tynnere, penere, og bedre utdannet enn våre medsøstre.
 

Den tradisjonelle feminismen som pekte på diskriminerende
strukturer i samfunnet har gått ut på dato, sies det. Det er på tide å børste
støvet av den for å se om de nye utfordringene vi møter fremdeles har eldgamle
røtter. Intet er nytt under solen, det har bare fått noen nye klær.

Bitten Schei www.mothercourage.no