Sanners kokkekunst

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har  kunngjort at departementet vil lansere en ”kokebok” for sosialt entreprenørskap. Hensikten er at de som ønsker å bruke sosiale entreprenører skal få gode ideer om hvordan de kan gå frem, og få kunnskap om hvilke løsninger som finnes.


Sosialt entreprenørskap er en form for entreprenørskap som handler om å bruke virkemidler fra forretningsverdenen for å bidra til å løse problemer som er knyttet til sosiale og samfunnsmessige forhold. Det kan være rus, fattigdom, arbeid, integrering, psykiske lidelser, hjemløshet, etc. Alle former for utenforskap som hindrer sosial inkludering, og som bidrar til at mange ressurser i vårt samfunn ikke blir brukt.

I Kommune -Norge er kunnskap om sosialt entreprenørskap ennå liten. Er en kokebok er et matnyttig forsøk på å skulle gjøre noe med det? Kanskje kan det komme noe nytt? At vi får en annen prosess enn fra et Top – Down perspektiv, der det sitter en byråkrat  på et kontor og  lager en en plan.  Kanskje en kokebok  kan være en katalysator for en dynamisk og innovativ utvikling av feltet sosialt entreprenørskap på norsk. Som smaker godt.

Den innovative kommunen
Det finnes mye silotenking i norske kommuner. Som i liten grad fremmer nytenking. Innovasjon handler om å skape et handlingsrom  for folk som ønsker å bryte grenser, og som er crossovere fra siloene vi opererer i. Som har ideer på hvordan ting kan gjøres annerledes. Som er gode på å involvere, men som sjelden har en formell posisjon.  Innovasjon skjer på grasrotnivå, i ytterkanten av etablerte strukturer. I små og fleksible, handlekraftige miljøer. Kreativitet forutsetter at vi utvikler evnen til å syntetisere, evnen til å kombinere informasjon og kunnskap på en ny måte. Kreativitet forutsetter tillit og evne til å ta risiko. Et kreativt miljø er preget av samarbeid på tvers i en ikke – hierakisk struktur, og med stor takhøyde for å gjøre feil.  Kommunen må gå fra å være portvakter til å være døråpnere, legge fra seg regelverket sitt en stund, bli risiko -orienterte og verdsette nettverksarbeid, utradisjonelle løsninger og etablere åpne møteplasser. Å komme opp med noe som ingen alene kan oppdrive, som forutsetter et likeverdig samarbeid på tvers i åpne prosesser.

-Det må skapes en kultur for å tenke nytt lokalt. Vi kan ikke lenger opprettholde et skarpt skille mellom hva offentlig sektor skal gjøre, eller hva privat sektor  og  frivillige skal gjøre. Hvordan vi kan løse oppgavene sammen?  Det må skapes innovative møteplasser på tvers av det offentlige, de frivillige og næringslivet. I dette åpne handlingsrommet kan de nye ideene oppstå og utvikles sammen, sier Sanner. 

Kreativ destruksjon
Kreativt arbeid velter eller snur om på eksisterende forestillinger og oppfatninger. En definisjon av kreativitet er at det er "en prosess som ødelegger ens sentrale oppfatninger til fordel for det som er bedre".
Kreativitet er en form for opprør. Pablo Picasso har sagt at kreativitet først og fremst er en destruktiv handling. Utsagnet kan spores tilbake til utfordringen Picasso sto overfor i ung alder. Som ung gikk Picasso i lære hos sin far, som selv var kunstmaler. Men allerede som tenåring forsto faren at Picasso var utlært. Hans bilder liknet mer på gjengivelser av fotografier, og for Picasso ble det en utfordring. Før han var tyve år var han tiljublet og anerkjent. Picasso sto foran et valg. Skulle han fortsette som kunstmaler, måtte han utvikle seg. Picasso valgte å gå den tyngste veien. Han gikk vekk fra det figurative gjennom å bryte med reglene for gjengivelse av menneskekroppen og perspektiv, og inn i et nytt ukjent landskap – kubismen. Denne veien kostet Picasso mye slit og frustrasjon. Og han brukte lang tid på dette. Ikke  rart han kaller kreativitet en destruktiv prosess.  Muhammad Yunus utviklet et nytt bank system for de fattige i verden ved å gi små lån til gründere som er for fattige til å kunne få tradisjonelle lån. Et ønske er et norsk banksystem som bidrar med startup lån til sosiale entreprenører.

Oppskrift i alkymisme
Entreprenørskapskultur handler om en bestemt type adferd, å skape noe ut av ingenting.  Som ser muligheter og har trøkk og tillit nok til å ta en risiko og bygge noe. Uten å spørre om tillatelse. If you follow the rules you´ll miss all the fun.

– Vi trenger arbeidsgivere som kan se hva hvert enkelt menneske kan bidra med, som ser forbi hull i CV-en, og som ser løsninger og ressurser der andre ser utfordringer. I disse dager er det mange som søker beskyttelse i Norge. Og de som er flyktninger i dag, skal bli samfunnsborgere i morgen. Vi må utnytte ressursene bedre, vi må tenke nytt, gjøre mer og bli bedre, sier Sanner.
Sanner har fokus på arbeidstakere, mens Maria Amelie som selv har vært i flyktningenes sko, vil starte gründerkurs for asylsøkere som kommer til Norge, i håp om ruste dem bedre til å møte et tøft næringsliv ute i norske lokalsamfunn. Gründerkurs som trener på selvutvikling, sosialisering og mestring.


Sosial lapskaus og co - creation
Forutsetningen for å lage inspirerende, enkle og smakfulle oppskrifter i en kokebok som folk får lyst til å lage selv, er å inkludere sosiale entreprenører av ulike typer og kommuner i prosessen. Som bidrar til å skape en strategi aktørene ikke bare tror på, men også er utstyrt til å implementere.  Med et mangfold av gode modeller og eksempler. Creative cooking krever noen åpne prosesser som er fullt mulig i den digitale verden. Å ikke vite svaret på forhånd er den grunnleggende forutsetningen for samarbeid som du kan bruke til å løse komplekse problemer.  De fleste mennesker har bygget sine karrierer på å være eksperter. De liker ikke følelsen av å ikke vite.  Visjonen for kokeboken må være å styrke den enkelte til å stå på egne ben og ha et fullverdig liv.Utfordringen er at en kokebok lett kan bli forutsigbar og lite innovativ.  Som ikke makter å yte rettferdighet til feltets potensiale og innovative element. Som ikke er i nærheten av Picassos måte å utfordre seg selv på. 

Velferdsstaten er under press
Sosialt entreprenørskap er et nytt landskap å bevege seg i for alle.
Det er det nye sosiale kapital markedet som er i utvikling, som kan gi et verdifullt bidrag til velferdsstatens utfordringer. Integrering av flyktninger kan være en katalysator for dette. Det krever derfor at mange stemmer gir sine innspill. Feltet er i stor grad basert på lederskap nedenfra. Fra de som kan koke suppe på spiker og lage himmelsk lapskaus.


Bitten Schei
Mother Courage