Stemmer fra grasrota

Initiativtaker og redaktør
Medredaktør
Handlingsplanen "Stemmer fra grasrota - endring nedenfra" er et innspill til våre myndigheter til politikkutforming på området sosialt entreprenørskap og innovasjon.

Stemmer som ofte drukner i pyramiden av makt og innflytelse.
Disse stemmene er rike gaver som kan brukes i arbeidet for et bedre samfunn for alle. På grasrota er problemene og løsningene. I møte med Næring- og handelsdepartementet og Arbeidsdepartementet 26. mai 2011, ønskes handlingsplanen velkommen, og blir tatt med i det videre arbeidet.

Sammendrag Handlingsplan i sosialt entreprenørskap og innovajon
En ny tidsånd er på vei som gir nye muligheter og utfordringer. Og den handler om å ville gjøre en forskjell. Efter 30 års fokus på selvrealisering og selvutvikling ønsker vi nå å finne meningen med våre liv. Det er ikke lenger nok å være noen; tiden er kommet til også gjøre noe. Og helst i fellesskap med andre. Her kommer sosialt entreprenørskap inn som en vei til å skape nye løsninger på komplekse problemer.

I Norge ser vi et framvoksende forskjellssamfunn med nyfattigdom, med prestasjonspress og utrygghet i arbeidslivet , der mange faller utenfor i et konkurranse samfunn som produserer flere og flere tapere. Den norske velferden er en av de beste i verden, men den trenger en annen omfordeling, hvor det enkelte menneske opplever sin berettigelse som meningsfull borger. Fremtidens kapitalisme må satse på bærekraftig utvikling, der vi må se sammenhengen mellom økonomisk vekst, fattigdom og sosial kapital.

«Hvert eneste menneske har ressurser som kan brukes i fellesskapet vårt - uavhengig av nasjonalitet, helsetilstand, livserfaring, alder og sosiale forhold. Vi må bare hjelpe hverandre til å se dem, og legge til rette for å ta dem i bruk". ( Utdrag fra Hans Majestet Kong Harald sin nyttårstale 2010)

Stemmer fra grasrota er et innspill for å bidra til fellesskapsløsninger som kan bedre situasjonen for marginaliserte grupper i Norge. Vi tror at vi må tenke nytt. Vi er i tidsalderen for grunnleggende endringer som umiddelbart krever nye måter å tenke på i stedet for mer business-as-usual.

Vi har ingen fasitsvar. Sosiale entreprenører er handlende mennesker som er opptatt av å skape løsninger sammen med de som har skoen på og beslutningsmakten. Tross mange negative signaler i verden velger vi å være positive. Det er det sosiale entreprenører er.

Det er mange som vil vite mer om de sosiale entreprenørene.
Vi har i kapittel 1 en rekke tekster som beskriver feltet; hva er sosialt entreprenørskap og sosial kapital, og hvilken betydning har de sosiale mediene i nettverkssamfunnet? I kapittel 2 gir vi noen portretter av sosiale entreprenører. Kapittel 3 tar for seg partnerskapsprosjekter mellom det offentlige og private, mellom sosiale entreprenører og bedrifter. Kapittel 4 dokumenterer prosessen rundt denne planen med sine mange stemmer. Og noen refleksjoner. Planen kommer videre med forslag til 10 tiltak som er fremkommet gjennom våre prosesser. Vi foreslår 3 norske pilotprosjekter; en inkubator i Oslo, en inkubator i Telemark med fokus på ungdom, og en inkubator i Sogn og Fjordane med fokus på kommunen som innovatør. Dessuten ønsker vi å løfte blikket i et skandinavisk samarbeidsprosjekt med fokus på sosial kapital.

Våre stemmer kommer nedenfra. Vi håper at våre myndigheter i større grad tar hensyn til et Buttom – up perspektiv. Ikke fordi det er det eneste rette, men fordi flere perspektiver bidrar til et bredere beslutningsgrunnlag for å skape en bærekraftig fremtid.

Denne planen inviterer til et likeverdig partnerskap mellom det offentlige og sosiale entreprenører. Bedrifter vil ha stort utbytte av å rekruttere fra gruppen som har størst problemer på arbeidsmarkedet. For at det vi skisserer skal realiseres, må det skje sammen med oss som er i feltet.

Disse kapitlene er tilgjengelige for nedlasting nedenfor:
Kapitler:
Komplett tekst av hele Handlingsplanen
Forord
Innledning
1 Sosial eksklusjon, Alexander Berg Jr.
2 Hva er sosialt entreprenørskap, Eline S. L. Ingstad
3 Sosialt entreprenørskap, bedriftskultur og forretningsmoral, Peder Gjertsen
4 Sosiale medier for sosial endring, sosiale entreprenører og sosiale medier, Merete Grimeland
5 Fremtiden ligger i nettverkssamfunnet, Alexander Berg Jr.
6 tenk om ingen av oss vet alt... Hilde Dalen
13 Mikrofinans Norge, Unni Beate Sekkesæter
26 Fokusområder, Bitten Schei
27 Forslag til tiltak, Bitten Schei, Hilde Dalen
Forfattergalleri
For mer informasjon om denne utgivelsen, vennligst kontakt Bitten Schei; bitten@mothercourage.no


Stemmer i Operaen 2011

Sosialt entreprenørskaps feltet er i stor grad knyttet til lederskap nedenfra. Til et brukerperspektiv og til medvirkning av sosiale grupper som ikke blir hørt. Disse stemmene er viktig å lytte til og ta på alvor.
Det handler derfor om å snu pyramiden, og gi makt til andre stemmer.