GirlPower: Nettverk for Sosialt Entreprenørskap ble startet av 13 jenter under bluesfestivalen på Notodden i 2008.

Rapport om sosialt entreprenørskap

Nærings- og handelsminister Trond Giske mottok 15.mars en utredning om muligheter og barrierer for sosialt entreprenørskap i Norge. Nettverk for Sosialt Entreprenørskap har pushet på.

Hvordan rapporten ble til:
Nettverk for Sosialt Entreprenørskap sendte i februar 2010 brev til Trond Giske om å sette sosialt entreprenørskap på dagsorden i sitt departement:

"Til Nærings- og handelsminister Trond Giske
Mandagmorgen Danmark har utarbeidet en rapport som ligger vedlagt med tittel:
VELFÆRDENS IVÆRKSÆTTERE – EN DANSK STRATEGI FOR SOCIALT IVÆRKSÆTTERI: https://www.mm.dk/velf%C3%A6rdens-iv%C3%A6rks%C3%A6ttere-en-dansk-strategi-for-socialt-iv%C3%A6rks%C3%A6tteri

En Task Force gruppe med 70 representanter fra områdets viktigste aktører: Sosiale entreprenører, bedrifter, organisasjoner, fond, utdanning, kommuner, regioner og statlige myndigheter, som i 2009 har analysert og diskutert perspektivene for sosialt entreprenørskap og en strategisk innsats på området i Dan­mark. Task forcen er oprettet i regi av Innovationsrådet og på initiativ av Mandagmorgen i sam­arbeid med Erhvervs- og Byggestyrelsen, Region Syddanmark, Dansk Erhverv, FDB, Center for Socialøkonomi og Center for Socialt Entreprenørskab på RUC.

Hvorfor gjorde vi det?
I Norge er tema fremdeles i støpeskjeen.
Oppfordring: Vi synes det vil være strålende om næringsministeren tar initiativet til en Task Force gruppe i Norge. Vi ber med dette om at Nettverk for Sosialt Entreprenørskap får spille en sentral rolle i arbeidet med å utarbeide en norsk strategi.

Brukerperspektiv og sosial mobilisering er sentrale elementer i SE, og vår erfaring er at de som har skoene på i mindre grad blir deltakende i de strategiske prosessene, mens konsulentselskaper o.a skummer fløten av et kommende forretningsområde.

Vi fikk svar fra Trond Giske i juli 2010:
Henvendelse om sosialt entreprenørskap og etablering av arbeidsgruppe
«Jeg viser til e-post mottatt 31. januar og 4. juni og takker for henvendelsene. I e-posten peker du på et dansk initiativ og foreslår at jeg bør ta initiativet til en lignende arbeidsgruppe på sosialt entreprenørskap i Norge. Forslaget ditt er nyttig og interessant, og jeg tar med meg din idé videre i arbeidet. Lykke til med videre arbeid på sosialt entreprenørskap!» Med hilsen Trond Giske

Se vedlegg brev.

Hva har skjedd etterpå?
Analysebyrået www.damvad.dk ble engasjert av NHD.
De har nå kommet med sin rapport. Noen av oss fikk anledning til å delta på en workshop:
Seminar om sosialt entreprenørskap 17. august 2010. se vedlagt invitasjon. Noen ble intervjuet i etterkant av Damvad ( 15 stk )

I pressemeldingen fra NHD heter det bla:
"Bakgrunnen for utredningen har vært å få mer kunnskap om sosialt entreprenørskap i velferdsstaten Norge. Utredningen beskriver flere eksempler på sosiale entreprenører her i landet og peker på hvordan disse entreprenørene kan bidra til å løse samfunnsutfordringer på nye og innovative måter. Sosiale entreprenør er aktører som blant annet bidrar til å inkludere utsatte grupper i arbeidslivet, gir et supplement til det norske utdanningssystemet eller bidrar med nye omsorgstjenester rettet mot eldre.

-Det er inspirerende å se hvordan modeller fra forretningsverden kan brukes til å utvikle nye innovative produkter og tjenester med en sosial nytteverdi. Jeg tror at sosiale entreprenører kan være et verdifullt supplement til offentlige tjenester, sier Giske.

Det er Damvad som har laget rapporten på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet. Den er konsentrert om sosialt entreprenørskap som tar form som økonomisk lønnsomme virksomheter. Den peker også på mulige barrierer for sosiale entreprenører, blant annet utfordringer knyttet til å delta i offentlige anbud.

-Utredningen er et nyttig første skritt for å få oversikt over potensialet for sosialt entreprenørskap i Norge. Vi sender nå rapporten ut på høring for å få ytterligere forslag til hva som kan gjøres. Vi håper å motta gode og konkrete innspill til mulige tiltak på feltet, sier Giske."

Nærings- og handelsdepartementet ber med utgangspunkt i utredningen om konkrete innspill til departementets videre oppfølging av feltet sosialt entreprenørskap. Vi ber om at innspillene tar utgangspunkt i følgende:
· Er det noen viktige elementer som utredningen ikke fanger opp?
· Hva bør Nærings- og handelsdepartementets rolle være på feltet sosialt entreprenørskap?

· Er det noen forslag til ev. tiltak?

Innspillene kan sendes til Epost: postmottak@nhd.dep.no

Frist for innspill er 10. august 2012.

Høringsinstanser:

Departementer og offentlige etater: Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Innovasjon Norge, NAV, Sosial- og helsedirektoratet

Interesseorganisasjoner: NHO, KS, Virke

Andre: Ungt entreprenørskap, FERD, KREM, Nettverk for Sosialt Entreprenørskap, Formuesforvaltningen/Hippie Media, Mikrofinans Norge, Sweet Chilie Stories, Batteriet, Fjerdesektor Norge, UIO, NTNU, BI, Arbeidsforskningsinstituttet, Jan-Urban Sandal

Her er rapporten:
http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Vedlegg/Rapporter_2012/sosialt_entreprenorskap_mars2012.pdf

La din stemme bli hørt!