SE- Senteret

Bitten Schei i www.mothercourage.no er en av stifterne.
Hilde Dalen i KREM; http://www.krem-norge.no er en av stifterne.
Thea Emilie Dalen i Metamorforse er en av stifterne.
Se -Senteret har tilgang ti Innodesign
Stikk i strid hva man skulle forvente, kan man ikke gagne seg selv uten å gagne andre. Enten vi vil eller ikke, så står vi i forbindelse med hverandre alle sammen, og det er umulig å kun ta vare på sin egen lykke. (Dalai Lama)

Visjon: En arena for likeverdig partnerskap.

Sosialt entreprenørskap betyr å skape nye og bærekraftige løsninger på sosiale, miljømessige eller andre samfunnsmessige utfordringer gjennom å organisere arbeidet som en bedrift, forening eller stiftelse.

Et prematurt felt
Sosialt entreprenørskap i Norge er preget å være i en tidlig fase. Feltet er mangfoldig og kreativt i sin søken etter å løse samfunnets floker. Her er det gründere som kombinerer sitt sosiale engasjement med forretningsrammer der de kaster seg ut i både miljø, kultur og sosiale utfordringer. Felles for mange av disse aktivitetene er at de drives fremover av mennesker med et brennende engasjement, pågangsmot, vilje og visjoner snarere enn forretningsteft. Samtidig er det lite tilgang på offentlige midler, vanskelig finansieringsmodeller, og lite eller ingen kjøpekraft til tjenestene blant kundene. Utfordringene står i kø, men de er ikke uløselige.

Fra visjon til virkelighet
Høsten 2012 etablerte eierne og gründerene av Mother Courage, KREM og Metamorfose Senter for sosialt entreprenørskap og innovasjon. Senteret er en frittstående kompetansebank for erfaring med ulike typer samfunnsnyttig entreprenørskap, partnerskap og samarbeidsformer mellom det offentlige, private og det sivile samfunn. Med SE - Senteret vil gründerne bidra til utvikling av feltet gjennom å være et talerør overfor offentlige myndigheter, politiske partier, næringsliv og media både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Senteret skal fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum mellom sosiale entreprenører, offentlige myndigheter, næringsliv og det sivile samfunn. Hovedaktivitetene vil bestå i å fronte aktuelle saker i samfunnsdebatten, drive opplæringstiltak og å koble ideer med kapital.

Nytt år og nye muligheter
Økende etterspørsel etter velferdstjenester og høye kvalitetskrav møter strammere offentlige budsjetter og mangel på kvalifisert arbeidskraft. Dette kombinert med en gryende erkjennelse av at det offentlig kanskje verken skal eller kan løse alle velferdsoppgavene innenfor eksisterende strukturer, åpner et mulighetsrom, med et stort ubrukt potensial for ansvarsdeling og samskaping av nye, smarte løsninger etter vinn- vinn- vinn prinsippet. Det er i dette mellomrommet de sosiale entreprenørene beveger seg på tvers av fag og sektorer.

2012 har vært året hvor sosialt entreprenørskap er satt på dagsorden i en rekke fora. Seminarer og workshops er gjennomført. Artikler er skrevet, utredninger ble bestilt av både Arbeidsdepartementet og Næringsdepartementet, og fagfolk har levert arbeidene sine. Samtidig er interessen i det private stigende.
Det er valgår, så da får vi se hva de politiske partiene har å bidra til feltet.
2013 0g valget:
Det er første gang en norsk regjering har satt sosialt entreprenørskap på dagsorden. Den nye regeringen utgått fra Høyre og Fremskrittspartier har følgende i sin politiske plattform: " Bedre betingelsene for bruk av sosiale entreprenører og frivillig sektor i velferdssystemet".

Jakten på mening
Har du lyst til å bidra med å utvikle dette feltet? Jakter du på mening og våger å fylle behovet med å engasjere deg ved bruk av tid, kompetanse eller kapital, ta kontakt. Bitten Schei. Mobil: 93052850. mail; bitten@mothercourage.no

SE - Senteret har kontorer i Oslo, Skien og Notodden

Egen hjemmeside her: http://www.sosialinnovasjon.com/

Samarbeidsavtaler
MOVATION: SE Senteret har inngått en samarbeidsavtale i InnoCircle Partnerskap med www.movation.no. Dette gir alle parter unike muligheter til å utvide og utvikle entreprenørskapsrollen fra tradisjonell business til business som skaper sosial endring. Avtalen gir Se - Senteret partnertilgang til innovasjonsbørsen.

PARTNERSHIP FOR CHANGE: http://www.pfchange.org er samarbeidspartner til Se - Senteret.

SOCIAL INNOVATION CENTRE LATVIA: www.socialinnovation.lv er samarbeidspartner til Se - Senteret.

Her er pressemeldingen.

SE - Senteret har etablert en samarbeidsavtale med www.movation.no